Sökning: "Isabel Carendi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabel Carendi.

  1. 1. Associated Enterprises : What is the meaning of “participation in control”?

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

    Författare :Isabel Carendi; Maria Lilliestierna; [2006]
    Nyckelord :International tax law; transfer pricing; the arm’s length principle; associated enterprises; Internationell skatterätt; internprissättning; armlängdsprincipen; relaterade bolag;

    Sammanfattning : När relaterade bolag belägna i olika länder säljer varor och tjänster sinsemellan kan det av olika anledningar ske till ett pris som avviker från det marknadsmässiga. Det kan bero på skatteplanering, men också på diverse andra omständigheter. LÄS MER