Sökning: "Isabel Lassis Bolling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabel Lassis Bolling.

  1. 1. I HUVUDET PÅ EN NYHETSUNDVIKARE - En kvalitativ intervjustudie om varför unga vuxna väljer att inte ta del av nyheter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Emerik Karlsson; Isabel Lassis Bolling; Sofia Tingstedt; [2020-06-25]
    Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetskonsumtion; samtalsintervjuer; unga vuxna; sällankonsumtion; covid-19;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att förstå varför unga vuxna väljer att inte ta del av nyheter.Teori: Vad är en nyhet, vad är en nyhetsundvikare, användningsteorin och OMA-modellen.Metod: Kvalitativ forskningsintervju.Material: Nio intervjuer med nyhetsundvikare i åldrarna 20–30 år. LÄS MER