Sökning: "Isabel Möller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabel Möller.

  1. 1. En hållbar arbetssituation? - Hur sjuksköterskan påverkas fysiskt och psykiskt av att arbete på akutmottagning.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Isabel Möller; Hanna Nilsson; [2011-06-10]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet på akutmottagningar kan variera från att vara förhållandevis lugnt till att arbetsbelastningen blir mycket pressad och ställer höga krav på sjuksköterskan. Att reagera med ett stresspåslag som en respons på en akut situation är en naturlig del av arbetet. LÄS MER