Sökning: "Isabel Svedros"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isabel Svedros.

 1. 1. Testverktyg - skolans Columbi ägg? : En jämförande studie av två tester som kan användas i skolan för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Emma Risén; Isabel Svedros; [2016]
  Nyckelord :Kartläggaren; Läskedjor-2; kartläggning; screening; testverktyg; tester i skolan; normering; digitala testverktyg;

  Sammanfattning : Det finns många olika typer av tester som används i skolan för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos elever. Dessa tester saknar vetenskaplig grund men används ändå i skolan. Detta arbete har därför undersökt två tester, ett screeningtest – Läskedjor-2, och ett kartläggningstest – Kartläggaren. LÄS MER

 2. 2. Ett osynligt handikapp : En studie om läsproblematikens orsaker och skolans ansvar

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Emma Risén; Isabel Svedros; [2015]
  Nyckelord :Läsproblematik; tester; screeningtest; skola; läsning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att få en bredare bild av läsproblematik, vad det innebär och hur det kan uppkomma. Detta för att lärare ska kunna arbeta förebyggande i klassrummet. Syftet var även att titta närmare på det ansvar och de möjligheter skolan har i arbetet för att hjälpa elever med läsproblematik. LÄS MER