Sökning: "Isabel Unger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabel Unger.

  1. 1. Skriv- och läsinlärning i stället för läs- och skrivinlärning : En studie om lärares uppfattningar av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL)

    M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Paulina Hindsö; Isabel Unger; [2019]
    Nyckelord :Arne Trageton; traditionell läs- och skrivundervisning; sociokulturella perspektivet.;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pedagogers erfarenheter av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL) i relation till traditionell läs- och skrivundervisning. ASL innebär att eleverna lägger pennan åt sidan och i stället använder datorn som främsta skrivverktyg. LÄS MER