Sökning: "Isabel Urban"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Isabel Urban.

 1. 1. Äldrevänlighet i urban miljö : En kvalitativ studie med fokus på Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Isabel Gustavsson Perrona; [2020]
  Nyckelord :Äldrevänlig; stadsmiljö; age-friendly; Örebro kommun; deltagande i planering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur Örebro kommun arbetar med utvalda äldrefrågor och hur dessa uppfattas av dem i målgruppen. De frågorna som berörs i detta arbete är: Utemiljö (stadsmiljö och närmiljö), medborgardeltagande, social delaktighet och social inkludering. LÄS MER

 2. 2. Upplevd trygghet i grönområden studerat utifrån parkmiljöns utformning och användningsområden : En fallstudie av Boulognerskogen och Stadsträdgården i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Jonsson; Isabel Lamberg; [2020]
  Nyckelord :Feeling of safety; CPTED; Social sustainability; Green area; Urban planning; Trygghet; CPTED; Social hållbarhet; Grönområde; Stadsplanering;

  Sammanfattning : En viktig del av ett socialt hållbart samhälle är att individer känner sig trygga i den offentliga miljön. Den upplevda nivån av trygghet påverkar människors hälsa och beteende och därför är det viktigt att ta hänsyn till de aspekter som har stor inverkan på tryggheten i ett område. LÄS MER

 3. 3. Circular resource management in a land clearance scenario: Sollihøgda Plussby case

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Isabel Segura Montoya; [2018]
  Nyckelord :circular economy; land clearance; pre-construction;

  Sammanfattning : The construction of cities involves the use of land for new spaces and infrastructure. Construction on undeveloped land poses a dilemma on how to deal with the natural resources found on the construction site. LÄS MER

 4. 4. Fyrisstråket : kultur, natur och rekreation längs Fyrisån i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabel Johanson; [2017]
  Nyckelord :kultur; natur; rekreation; gång- och cykelstråk; Fyrisån;

  Sammanfattning : Fyrisån i Uppsala har varit avgörande för Uppsalas utveckling genom tiderna. Idag är Uppsala den fjärde största staden i Sverige och invånarantalet väntas öka de kommande åren. LÄS MER

 5. 5. An initial study on external warning signals for Quiet Road Transport Vehicles

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Isabel Hwang; [2016]
  Nyckelord :Quiet Road Transport Vehicles; Acoustic Vehicle Alerting System; External warning signals; Sound quality; Product sound design; Psychoacoustics;

  Sammanfattning : The increasing number of electric and hybrid vehicles in urban areas has shown to be beneficial in reducing both air and noise pollution. However, the lack of sound when driving at low speed has negatively affected the pedestrian safety since many rely on the vehicle sound for orientation. LÄS MER