Sökning: "Isabellé Bellarp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabellé Bellarp.

  1. 1. NÄR EN STORLEK INTE PASSAR ALLA En kvalitativ studie om hur olika personligheter hos användare påverkar utvecklingen av gamification

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Isabellé Bellarp; Jenny Lenhammar; [2020-09-03]
    Nyckelord :Gamification; Individanpassad gamification; Användartyper; HEXAD user types; Utveckling; Spelelement;

    Sammanfattning : Gamification är ett begrepp som syftar till att använda element från spelvärlden i helt andra sammanhang i syfte att ändra ett visst beteende samt skapa motivation och engagemang. Det finns ett ökande intresse inom organisationer att använda gamification i syfte att påverka sina medarbetare. LÄS MER