Sökning: "Isabell Håkansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Isabell Håkansson.

 1. 1. Elevers attityder gentemot matematik på två grundskolor med olika socioekonomiska förutsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabell Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell; elevattityder; grundskolan; hemmet; matematik; Bronfenbrenners ecological model of development; attitudes of students; elementary school; the home; mathematics;

  Sammanfattning : Matematik är ett debatterat ämne som diskuteras i såväl skolans och medias värld. Få andra skolämnen skapar så mycket känslor som detta ämne (Olèn, 2016). Detta arbete syftar till att undersöka attityder till matematik hos unga elever samt dess bakomliggande faktorer i den sociala närmiljön. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av orsaker till stress i deras yrkesliv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Filippa Andersson; Isabell Håkansson; [2019]
  Nyckelord :erfarenheter; sjuksköterska; stress; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket syftar till att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ingår i ett team med andra professioner som tillsammans arbetar för att ge en god och säker vård till patienterna. Det saknas många grundutbildade sjuksköterskor och detta leder i sin tur ofta till stress. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga elevers matematikutveckling i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elsa Karlsson; Isabell Håkansson; [2018]
  Nyckelord :flerspråkig; kommunikation; lärobok; matematikutveckling; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Målet med denna text är att undersöka om två olika undervisningsmetoder i matematik har någon påverkan på de flerspråkiga eleverna i deras matematikutveckling. Undersökningar indikerar ett sämre resultat för flerspråkiga elever i skolämnet matematik (OECD, 2013). LÄS MER

 4. 4. The heartbeat of Valcore AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lena Lindström; Olivia Håkansson; Isabell Dimblad Gonzalez; [2015]
  Nyckelord :Core values; freedom; trust; managerial work; identification; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to interpret in what ways the core values are expressed in managerial work as well as in what ways these values impact the managerial work in a knowledge intensive firm. Methodology: This study views the world as a social construction and has an interpretative starting point. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i textilindustrin- Vad har KappAhl, Lindex, MQ och H&M för motiv till att redovisa hållbarhet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :ISABELL HÅKANSSON; KARLA BRITO OLGUIN; [2011]
  Nyckelord :social accounting; textilindustrin; CSR; textile industry; CSR; sustainable development; hållbarhetsredovisning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Medvetenheten om ett socialt och miljömässigt ansvar har på senare år ökat bland företagen. Det har blivit allt viktigare för företagen att visa omvärlden att man är ett engagerat företag som tar sitt samhällsansvar. LÄS MER