Sökning: "Isabell Magnusson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isabell Magnusson.

 1. 1. BIM i produktion - Var står vi idag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Isabell Magnusson; [2017]
  Nyckelord :BIM; Byggnadsinformationsmodellering; implementering; 3D; kollisionskontroll; samordning; visualisering; detaljeringsgrad; utbildning; ekonomi; tid; intresse.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet kartlägger hur BIM i dagsläget används ute på arbetsplatserna samt vad det är som behöver förändras för ett ökat och mer effektivt användande av BIM i produktion. Studien visar att man snarare arbetar med 3D än med BIM, då modellen har ett ytterst begränsat eller obefintligt informationsinnehåll. LÄS MER

 2. 2. TripAdvisors roll i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Oliver Barbir; Emma Karlsson; Isabell Magnusson Glad; [2012]
  Nyckelord :tripadvisor; sociala medier; marknadskommunikation; relationsmarknadsföring; varumärkesbyggande; ewom; tillförlitlighet på internet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera hur hotellverksamheter nyttjar sociala mediet TripAdvisor som en del i deras marknadskommunikation och relationsskapande gentemot aktuella och potentiella gäster. Frågeställning: Vilken roll spelar TripAdvisor för hotell i södra Sverige när de kommunicerar med sina gäster? Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom en kvalitativ ansats, där sju intervjuer har genomförts med hotellchefer och marknadsföringsansvariga på hotell placerade i Malmö och Helsingborg. LÄS MER