Sökning: "Isabella Arvidsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isabella Arvidsson.

 1. 1. Nyckeln till framgång - En studie om vilka faktorer som kan påverka en nyanländ elevs språkutveckling positivt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Isabella Arvidsson; [2017-09-08]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nyanlända; performansanalys; språkutveckling;

  Sammanfattning : I studien undersöks och jämförs nyanlända elevers språkutveckling, samt studeras vilka faktorer som skulle kunna påverka dessa elevers språkutveckling positivt. Bakgrunden till undersökningen är de krav som den nya asyllagen ställer på Sveriges nyanlända om egen försörjning för att få permanent uppehållstillstånd, samt de rapporter som visar att få nyanlända går ut grundskolan med fullständig behörighet. LÄS MER

 2. 2. Ett elevsvar - olika betyg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Arvidsson; Christian Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Likvärdig bedömning; betygsättning; bedömningsstöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Det är kursplanerna och betygskriterierna som ska stå i centrum för lärarensbedömning och betygsättning. Betygen kan ha inverkan på elevens framtidsutsikter och framtidautbildningsval. För att samma kunskapsnivå inte ska bedömas olika är det därför viktigt att lärarnasbetygsättning är likvärdig. LÄS MER