Sökning: "Isabella Dahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabella Dahl.

  1. 1. Upplevelsen av att ta beslut om bilateral profylaktisk mastektomi som ung frisk kvinna - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linnea Bryngelsson; Isabella Dahl; [2020-06-26]
    Nyckelord :Bilateral prophylactic mastectomy; young women; decision-making; riskreducing surgery; support; nursing; health-care;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor världen över.Bilateral profylaktisk mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp där bröstvävnad avlägsnas för attminimera risken att utveckla bröstcancer och är indicerat för kvinnor som löper hög risk attdrabbas av bröstcancer. LÄS MER