Sökning: "Isabella Fofic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabella Fofic.

  1. 1. Förskolebarns matematiska medvetenhet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Isabella Fofic; Viktoria Fofic; [2006]
    Nyckelord :vardagsmatematik;

    Sammanfattning : Barns medvetenhet om vardagsmatematik.... LÄS MER