Sökning: "Isabella Fosshaug"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabella Fosshaug.

  1. 1. Könsskillnader i stress hos förvärvsarbetande män och kvinnor i Sverige : en kvantitativ studie om stress utifrån arbetsmarknadsfaktorer samt teorier om familjeförhållanden

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Ellen Knapp; Isabella Fosshaug; [2015]
    Nyckelord :stress; arbetsmarknad; könsskillnader; hushållsarbete; arbeten med hög anspänning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera arbetsrelaterad stressnivå hos förvärvsarbetande kvinnor och förvärvsarbetande män samt att undersöka om det förekommer könsskillnader i stress. För att undersöka våra hypoteser så har vi använt oss utav data från Levnadsnivåundersökningarna (LNU) för förvärvsarbetande män och kvinnor i åldrarna 18-75 i Sverige år 1991 (N=3402) samt år 2010 (N=4415). LÄS MER