Sökning: "Isabella Hägg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabella Hägg.

  1. 1. Hästunderstödda insatser ur hästens perspektiv : Hur påverkas hästen och hur kan dess välfärd främjas?

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Isabella Hägg; [2018]
    Nyckelord :hästunderstödda insatser; häst; equus caballus; välfärd; djurskydd;

    Sammanfattning : Equine assisted interventions is an umbrella term which links operations and interventions that uses horses for the purpose of improving health and well-being amongst humans. Science have shown good health effects of equine assisted interventions and the interest of using horses in human care and education is increasing. LÄS MER