Sökning: "Isabella Illiano"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabella Illiano.

  1. 1. Kvalitet i hållbarhetsrapporter En kvantitativ studie som jämför kvalitet i bestyrkta hållbarhetsrapporter med icke-bestyrkta.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Isabelle Engvall; Isabella Illiano; [2020-10-12]
    Nyckelord :Hållbarhetsrapport; kvalitet; bestyrkt;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhetsrapportering är lagstadgat sedan 2017 menkvalitetssäkring av innehållet är frivilligt för svenska företag. Bestyrkande av icke-finansiellinformation anses öka trovärdighet och kvalitet samt möjliggör upptäckt av internahållbarhetsrisker som skulle kunna skada företagens marknadsförtroende. LÄS MER