Sökning: "Isabella Jonsson Berg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabella Jonsson Berg.

  1. 1. Samverkan mellan förskollärare och specialpedagoger i förskolan : Samverkan mellan förskollärare och specialpedagoger i förskolan

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :kajsa Johansson; Isabella Jonsson Berg; [2017]
    Nyckelord :förskollärare; specialpedagoger; samverkan; pedagogik; förskola; barn med speciella behov; specialpedagogik; en verksamhet för alla; relationellt perspektiv; relationell;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar behovet av samverkan sinsemellan och samverkan för att nå målen i styrdokumenten gällande en förskola för alla barn. Detta har undersökts genom en kvalitativ undersökning, genom semistrukturerade intervjuer med både förskollärare och specialpedagoger. LÄS MER