Sökning: "Isabella Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Isabella Karlsson.

 1. 1. "Vill ni leka mamma, mamma, barn?" : Förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Körner; Isabella Karlsson; [2023]
  Nyckelord :familjekonstellation; kärnfamilj; stjärnfamilj; normkritik; pedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan samt hur och med vilka pedagogiska verktyg de arbetar med olika familjekonstellationer i förskolan. Eftersom fler olika sorters familjer växer fram i dagens samhälle blev det därmed intressant att undersöka hur arbetet med olika familjekonstellationer ser ut i förskolan idag. LÄS MER

 2. 2. Arbete i motvind : En kvalitativ studie gällande skolkuratorers upplevelser av pandemins påverkan på elevers psykiska hälsa, sociala kontakter samt tillgången till psykosocialt stöd i skolan under och efter pandemin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabella Karlsson; Jennifer Löfdahl; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemi; Skolkuratorer; Psykisk hälsa; Sociala interaktioner; högstadieelever; Skolverksamhet;

  Sammanfattning : Från mars 2020 tillkom restriktioner i Sverige, vilket har resulterat i distansundervisning ochhemarbete. Trots att vardagen nu återgått till det normala speglas samhället av pandemins efterverkningar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att motivera patienter med typ2 diabetes till fysisk aktivitet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Brogren; Moa Karlsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; fysisk aktivitet; sjuksköterskors erfarenheter; motivera;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar allt fler personer världen över. Diabetes typ 2 är vanligast förekommande vilket oftast är ett resultat av osund livsstil och brist på fysisk aktivitet. Andra faktorer som kan ha betydelse för uppkomst av sjukdomen är ärftlighet, stress, rökning och ohälsosamma kostvanor. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av delirium i samband med anestesi- och intensivvård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Mynttinen; Isabella Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Anestesi; delirium; erfarenheter; intensivvård; litteraturöversikt; omvårdnad; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att delirium är något som känts till sedan år 480 f.Kr. är detta ett tillstånd som fortfarande är relativt outforskat och missförstått. Forskning ur anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors samt anhörigas perspektiv visar att det saknas kunskap och insikt gällande deliriumtillståndet. LÄS MER

 5. 5. Hur kan digitala verktyg nyttjas i ämnet svenska : En undersökning som utgått från lärares upplevelser i arbetet med digitala verktyg i svenskundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Bröms; Isabella Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; svenskundervisning; läs-och skrivutveckling; digital kompetens; motivation; ASL;

  Sammanfattning : Samhällets digitalisering ställer nya krav på att elever uppnår en digital kompetens. Med detta som bakgrund syftar denna uppsats till att undersöka hur digitala verktyg kan nyttjas i svenskundervisningen på skolor som gjort satsningar på digital teknik och digitala verktyg. LÄS MER