Sökning: "Isabella Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Isabella Larsson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av samvetsstress i palliativ vård : en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Pillay; Johanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Moral distress; Nursing; Nurse; Palliative care; Omvårdnad; Palliativ vård; Samvetsstress; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska i palliativ vård innebär bland annat teamarbete, stöd till närstående och symtomlindring till patienter - i en miljö där arbetsbelastning många gånger är hög. Att möta etiskt svåra situationer och tvingas handla emot sina värderingar kan leda till samvetsstress. LÄS MER

 2. 2. Förskoleklasselevers ordförståelse i engelskämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Isabella Larsson; Jennie Borius; [2019]
  Nyckelord :Engelskämnet; Förskoleklass; Ordförståelse; Andraspråksinlärning; TPR;

  Sammanfattning : Det som skiljer kursplanen för engelska från övriga kärnämnen är en avsaknad av kunskapskrav för årskurs 3. Kunskapskraven för engelskämnet återfinns inte förrän i årskurs 6. LÄS MER

 3. 3. ATT LEVA MED DIABETES TYP 2 : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabella Larsson; Hanna Jansson; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; diabetes typ 2; egenvård; kvalitativ litteraturstudie; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom i Sverige och antalet drabbade ökar. Vid diabetes typ 2 utgör egenvård en betydande del av behandlingen och för att klara detta behövs kunskap om sjukdomen. Om behandlingen följs dåligt kan risken för framtida komplikationer öka. LÄS MER

 4. 4. Effekter av fysisk aktivitet på upplevd stress och välmående. : En interventionsstudie genomförd på fysiskt inaktiva med måttlig till hög grad av stress

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Isabella Wedin; Tove Larsson; [2018]
  Nyckelord :Life stress; Group training; Mental illness; Health; Vardaglig stress; Gruppträning; Psykisk ohälsa; Hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor upplever sig stressade i dagens samhälle. Fysisk aktivitet har visat sig ha många positiva hälsofördelar, inte minst på upplevelsen av stress. Trots det så prioriteras det oftast inte av individer som upplever stress. LÄS MER

 5. 5. Är takgården lämplig som skolgård för barn? : en empirisk studie av tre förskolegårdar på tak i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ann-Sofie Larsson; Isabella Vamborg; [2017]
  Nyckelord :takgård; förskolegård på tak; takförskola; barns utemiljö; barnperspektiv; observation; lekvärdesfaktor; OPEC; Malmö stad; friyta;

  Sammanfattning : I de rådande stadsbyggnadsidealen ses förtätning som en hållbar strategi att bygga ut staden. I de större städerna i Sverige råder däremot markbrist vilket gör utrymmet i staden till en prioriteringsfråga. Bland många intressen nedprioriteras ibland barnens intresse och de riktlinjer som finns gällande barns utemiljö följs då inte. LÄS MER