Sökning: "Isabella Siegel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabella Siegel.

  1. 1. Att dokumentera förgänglighet för all framtid : En komparativ studie av påverkan på det efemära konstverket vid dokumentering och arkivering

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

    Författare :Isabella Siegel; [2020]
    Nyckelord :ephemeral art; documentation; institutional theory of art; institutional critique; conceptual art; performativity; Zoe Leonard; Felix Gonzalez-Torres; Mary O’Neill;

    Sammanfattning : This study investigates effects on the ephemeral artwork and its ephemeral quality when documented and archived. To define the ephemeral artform a definition presented by Mary O’Neill in her thesis Ephemeral Art: Mourning and Loss (2007) is used, and two ephemeral artworks are studied: Zoe Leonards Strange Fruit (for David) (1992-1997) and Felix Gonzalez-Torres ”Untitled” (Portrait of Ross in L. LÄS MER