Sökning: "Isabella Sundell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabella Sundell.

  1. 1. Litteratur och högläsning i förskolan : En studie om pedagogers förhållningssätt till litteratur som språkutvecklande verktyg

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

    Författare :Isabella Sundell; Carolina Utter; [2021]
    Nyckelord :Children; interactions; language development; literature; reading aloud; barn; interaktioner; högläsning; litteratur; språkutveckling;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med litteratur och högläsning på ett sätt som gynnar barns språkutveckling.   Studien har genomförts på två separata förskolor där tio pedagoger har medverkat i enskilda kvalitativa intervjuer, vilket valts för att få ett fylligt underlag att analysera. LÄS MER