Sökning: "Isabella Tingström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabella Tingström.

  1. 1. Betydelsen av terapidjur för äldre personer boendes på särskilt boende : en icke-systematisk litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

    Författare :Isabella Tingström; Minna von Börtzell-Szuch; [2023]
    Nyckelord :Animal-assisted therapy; Older people; Nursing homes; Therapy animals; Djurassisterad terapi; Särskilt boende; Terapidjur; Äldre personer;

    Sammanfattning : Bakgrund Det är allt fler äldre personer som flyttar in till och bor på särskilt boende. Bland dessa äldre personer förekommer ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa och kognitiva sjukdomar. Djurassisterad terapi är en målinriktad och strukturerad intervention där syftet är att personerna ska uppnå en terapeutisk effekt. LÄS MER