Sökning: "Isabelle Öhman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Isabelle Öhman.

 1. 1. "Vi vänder ut och in på oss själva för att eleven ska komma till skolan" : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av arbetet med hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabelle Öhman; Lina Sandström Holst; [2019]
  Nyckelord :Problematisk frånvaro; skolfrånvaro; elevhälsan; systemteori; allians;

  Sammanfattning : I Sverige finns ett stort antal barn och unga som av olika anledningar inte i går skolan. Det är oroväckande både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Men vad handlar den om då? : En analys av Anders Öhmans metod att skugga intriger, hur en går till väga och använder metoden i gymnasieskolans litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabelle Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :analysmetod; litteraturdidaktik; Mrs Dalloway; skugga intrigen; Virginia Woolf;

  Sammanfattning : Anders Öhman argumenterar för att i litteraturundervisningen använda sig av en metod han väljer att kalla ”skugga intrigen”. Denna studies syfte har varit att försöka konkretisera hans analysmetod och att undersöka om den kan användas på texter som saknar en tydlig intrigstruktur. LÄS MER

 3. 3. Undervisning för hållbar utveckling : Förskollärares uppfattningar och beskrivningar av variationer på undervisning: innehåll, aktiviteter och den egna rollen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isabelle Strömberg; Ida Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; teaching; preschool; environmental sustainability; social sustainability; economic sustainability; teaching roles.;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to contribute to knowledge about how teaching for sustainable development (TSD) in a preschool context is understood by preschool teachers. The new curriculum for early childhood education (ECE) in Sweden, Läroplan för förskolan Lpfö 18 (Skolverket 2018) addresses sustainable development for the first time explicitly as part of the ECE program, with all three dimensions (environmental, social and economic) included in the description. LÄS MER