Sökning: "Isabelle Agrér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabelle Agrér.

  1. 1. Att bemästra det onda - en litteraturstudie om fibromyalgipatienters copingstrategier vid kronisk smärta med stöd från sjuksköterskan

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Isabelle Agrér; Frida Lundmark; [2010-12-06]
    Nyckelord :Fibromyalgi; kronisk smärta; coping; copingstrategier; stöd; litteraturstudie;

    Sammanfattning : Bakgrund: I början av århundradet ansågs smärta vara relaterad till kroppsliga orsaker. Smärta utan kroppslig skada betraktades som psykisk sjukdom. Oklar kronisk smärta delades in i två olika grupper utifrån den psykoanalytiska synen och den strikt organiska synen. LÄS MER