Sökning: "Isabelle Elfström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabelle Elfström.

  1. 1. Akademiska söktjänster : En jämförande studie av Google Scholar, MEDLINE och Web of Science

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Isabelle Elfström; Sandra Persson; [2012]
    Nyckelord :information retrieval; Google Scholar; MEDLINE; Web of Science; återvinningseffektivitet; relevans; söktjänster;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to compare the three search engines Web of Science, Google Scholar and MEDLINE in regards of recovery efficiency and the overlap of relevant documents when it comes to information searching for academic purposes. Furthermore, it raises the question whether freely available search engines and licensed search engines are interchangeable with each other. LÄS MER