Sökning: "Isabelle Gårdmarker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabelle Gårdmarker.

  1. 1. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Isabelle Gårdmarker; Linn Ingmarsson; [2017]
    Nyckelord :patienters upplevelser; psykiatrisk tvångsvård; patienter; tvång; relation; paternalism;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Psykisk ohälsa kräver ibland psykiatrisk tvångsvård. Det är svårt att föreställa sig vad patienter erfar vid psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvård kränker patientens autonomi. Sjuksköterskan har ansvar att respektera och arbete för människors autonomi. LÄS MER