Sökning: "Isabelle Gunnarsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Isabelle Gunnarsson.

 1. 1. Symbolisk lagstiftning i svensk kriminalpolitik - En analys av den kriminalpolitiska utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; rättsvetenskap; kriminalpolitik; kriminalisering; symbolisk lagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has aimed to analyze Swedish criminal policy based on the concept symbolisk lagstiftning. In English, it is referred to as symbolic legislation. Symbolic legislation is legislation that is ineffective to prevent crime, but make the government appear energetic and convincing in the eyes of the citizens. LÄS MER

 2. 2. Rätten att försvara sig i en partnervåldsituation - En undersökning av självförsvarsrätten ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; nödvärn; partnervåld; kvinnofridskränkning; genusperspektiv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Swedish law, a person has the right to defend themselves when he or she is subject to a concrete criminal ongoing or imminent attack. This right to self-defense has been criticised for being deficient for a woman subjected to domestic violence by her male partner. LÄS MER

 3. 3. Populärkultur i förskolan? : En studie om hur populärkulturen kan förstås och problematiseras i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Agnes Gunnarsson; Isabelle Sjölund; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; populärkultur; barns kultur; barnkultur; identitet; subjektskapande; habitus; kapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om populärkulturens plats i förskolan genom att synliggöra och diskutera vad sex förskollärare uttrycker om populärkultur. Tidigare forskning visar att populärkulturen ej får ta särskilt stor plats inom förskolan, framför allt då populärkultur problematiseras och det finns en strävan efter den så kallade finkulturen inom förskolan. LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelse av delaktighet vid beslutsfattande om sin omvårdnad : en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Henriksson; Isabelle Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; Ungdomar; Upplevelse; Delaktighet; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Syfte: Belysa barns upplevelse av delaktighet vid beslutsfattande om sin omvårdnad. Metod: En litteraturstudie med åtta kvalitativa studier genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Barn visade tillit till föräldrar och sjukvårdspersonal och uppskattade deras närvaro och lyhördhet. LÄS MER

 5. 5. Kärt barn har många namn: enhetschef, områdeschef, hemtjänstassistent : En kvalitativ studie om enhetschefens upplevelse av handlingsutrymme i den kommunala äldraomsorgen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabelle Wennberg; Johanna Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :enhetschef; handlingsutrymme; äldreomsorg; ledarskap; handlingsfrihet; offentlig organisation;

  Sammanfattning : Vad gör en enhetschef och hur förhåller de sig till sin frihet att bestämma inom den egna verksamheten, det har denna studie fokuserat att besvara. Studien belyser enhetschefens handlingsutrymme inom den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden. LÄS MER