Sökning: "Isabelle Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Isabelle Johansson.

 1. 1. Mellanchefens empowerment - i relation till toppchefen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Blomquist; Isabelle Johansson; [2022]
  Nyckelord :decision-making process; empowerment; legitimacy; mandate; middle manager; organizational hierarchy; beslutsprocess; empowerment; legitimitet; mandat; mellanchef; organisationshierarki;

  Sammanfattning : Mellanchefens roll inom organisationer är komplex. Som mellanchef förväntas du vara den som ska kontrollera den operativa verksamheten, samtidigt som du blir kontrollerad av toppcheferna. Inom managementlitteraturen används begreppet empowerment för att beskriva en individs inflytande inom en organisation. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande och dess påverkan på elevers lärande i samband med matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emma Johansson; Isabelle Öberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av delaktighet i aktivitet hos människor som är arbetslösa : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Isabelle Johansson; Sofia Mohlund; [2021]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Participation in activity; Unemployment; Arbetsterapi; Delaktighet i aktivitet; Arbetlöshet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet i aktivitet påverkar människans hälsa och välmående. Att förlora arbetet som är en central roll i livet, kan ha en negativ effekt på människans upplevelse av delaktighet i aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Elitidrottares adaptabilitet vid utmanande karriärövergångar : Hållbara karriärövergångar ur ett konstruktivistiskt och salutogent karriärvägledningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jessica Soldervik; Isabelle Johansson; [2021]
  Nyckelord :Career adaptability; Career assistance; Career Construction Theory; Career Management Skills; Non-normative career transitions; Karriäradaptabilitet; karriärassistans; Career Construction Theory; karriärkompetens; icke-normativa karriärövergångar;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Ohälsosamma karriärövergångar, det vill säga sammanhang där utmanande karriäröver- gångar leder till negativa konsekvenser, förekommer exempelvis inom (elit)idrotten. Utmanande karriärövergångar kan exempelvis ge upphov till psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Hur lärares pedagogiska grundsyn påverkar deras didaktiska val i läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Isabelle Wanzelius; Stephanie Johansson Bichara; [2021]
  Nyckelord :Läs- och skrivlärande; skrivutveckling; medvetenhet; didaktiska val; pedagogisk grundsyn; stöttning; sociokulturell lärandeteori;

  Sammanfattning : Sammandrag Studien undersöker hur yrkesverksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar med det tidiga läs- och skrivlärandet och skrivutvecklingen i undervisningen utifrån tre olika pedagogiska synsätt, samt sex olika skrivdiskurser. Studien avser även att undersöka om de lärare som deltagit utgår från någon specifik beprövad metod och om detta blir ett medvetet didaktisk val i planeringen. LÄS MER