Sökning: "Isabelle Möller"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Isabelle Möller.

 1. 1. Hur lågstadielärare kan arbeta med laborationer i de naturorienterande ämnena : En kvalitativ studie där lärare beskriver hur elever lär genom att göra

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Isabelle Möller; [2019]
  Nyckelord :fysik; kemi; biologi; praktiska övningar;

  Sammanfattning : Skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskning har visat att lärare ägnar mer tid åt undervisningen kring ämnet biologi än andra NO-ämnen. Mot denna bakgrund har jag genomfört denna kvalitativa studie som syftar till att undersöka hur lågstadielärare fördelar sin undervisningstid i de naturorienterande (NO) ämnena och hur man kan arbeta med laborationer i NO-ämnena. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på konkret material imatematikundervisning i årskurs 1–3 : En kvalitativ studie ur ett sociokulturellt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Isabelle Möller; [2019]
  Nyckelord :Matematik; sociokulturellt perspektiv; konkret material; undervisning; yngre elever;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie där undersökning av lärares användning av konkret material i matematikundervisningen för årskurs 1–3 står i fokus. Detta görs från ett sociokulturellt perspektiv där kunskap förmedlas till eleverna genom läraren där konkret material används som hjälpmedel. LÄS MER

 3. 3. Sinnesmarknadsföring : En studie om hur IKEA tillämpar sinnesstimuli i sin framställning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Toma; Isabelle Möller; [2017]
  Nyckelord :Sensory Marketing; servicescape; senses; sight; scents; touch; sound; taste; sensory strategies; multi-sensory brand experience; Sinnesmarknadsföring; servicelandskap; sinnen; syn; lukt; känsel; ljud; smak; sinnesstrategier; multisensorisk varumärkesupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att undersöka hur IKEA praktiskt använder sinnesstimuli för att påverka konsumenternas köpbeteenden och redogöra vilka utmaningar företag kan stå inför vid applicering av sinnesmarknadsföring. Metod Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi och ett induktivt angreppssätt. LÄS MER