Sökning: "Isabelle Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Isabelle Pettersson.

 1. 1. Tillgänglig lärmiljö för alla barn i förskolan - en intervjustudie med förskolpedagoger, specialpedagog och barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabelle Pettersson; Suzana Pavlovic; [2019]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Lärmiljö; Specialpedagogiskt perspektiv; Särskilt stöd; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Pavlovic, Suzana & Pettersson, Isabelle (2018). En tillgänglig lärmiljö för alla barn- en intervjustudie med förskolpedagoger, specialpedagog och barn. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Partiledarna på Youtube-. : En kvalitativ innehållsanalys av gestaltning och de journalistiska idealen i olika medieformat

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Helenius; Sabina Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Partiledare; Influencer; Journalist; Gestaltning; Journalistiska ideal.;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Inför valet 2018 valde flera influencers att intervjua partiledare. Väljare hade då möjlighet att vända sig till traditionella medier eller sociala medier för att få information inför valet. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelse av dagliga aktiviteter efter fall : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Julia Flygare Pettersson; Isabelle Jacklin; [2017]
  Nyckelord :occupational therapy; fear of falling; disability; lack of energy.; arbetsterapi; rädsla för fall; aktivitetsbegränsning; energibrist;

  Sammanfattning : Fallolyckor är vanligt förekommande bland äldre personer i Sverige. Trots detta saknas studier på de drabbades upplevelse efter ett fall. Syfte: Examensarbetets syfte var därför att beskriva hur äldre upplever sina dagliga aktiviteter efter fall. Metod: Metoden för examensarbetet var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Familjers och de drabbades upplevelser av sjukdomen ALS

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Sofia Hermansson; Isabelle Pettersson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Brus : en studie om finansinspektionens interna kommunikation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Lina Pettersson; Isabelle Gustavsson; [2011]
  Nyckelord :intern kommunikation; kommunikation; brus; informell kommunikation; shannon och weaver;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att analysera Finansinspektionens kommunikationssystem samt att utvärdera hur deras interna kommunikation fungerar i praktiken. Författarna valde att utföra en fallstudie för att på så sätt kunna gå djupare inom en specifik organisation. LÄS MER