Sökning: "Isabelle Westner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabelle Westner.

  1. 1. Att mäta utsatthet för mobbning på arbetsplatsen : Svensk översättning och validering av skala

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

    Författare :Isabelle Westner; [2017]
    Nyckelord :Vuxenmobbning; Arbetsplatstrakasserier; Negative Acts Questionnaire revised; NAQ-R; NAQ-R-S; mobbningsskala;

    Sammanfattning : Mobbning på arbetsplatsen kan definieras som återkommande psykiska kränkningar, ofta riktade mot en person från en eller flera kolleger. Dessa handlingar sker frekvent och över en längre period. Konsekvenser till följd av mobbning är psykiska, psykosomatiska och sociala besvär. LÄS MER