Sökning: "Isbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Isbildning.

 1. 1. Infiltrationsbassängers kapacitet och  kontroll med avseende på  infiltrationsmängd och igensättningar : En jämförelse av plan och sluttande sandbotten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maya Bar-Am; Isak Spett; Adam Svanberg; Frida Thelander; Simon Viklund; Veronika Widengren; Sandra Zaff; [2019]
  Nyckelord :infiltrationsbassänger; konstgjord grundvattenbildning; konstgjort grundvatten; bassängbotten; dricksvattenproduktion; igensättningar;

  Sammanfattning : För att framställa konstgjort grundvatten används idag infiltrationsbassänger som främsta metod i Sverige. Ytvatten pumpas upp till bassänger med sandfilter i botten där vattnet kan infiltrera för att sedan spridas och vidare filtreras genom underliggande rullstensås för att slutligen fylla på grundvattenmagasinet. LÄS MER

 2. 2. Utredning av isbildning på låglutande varma tak i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Robin Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatet ändras i en ökande fart vilket leder till att äldre konstruktioner, med tunnare isoleringstjocklek, har större chans att få problem med isbildning på tak. Detta kan även bli ett problem för nyare byggnader om inte rätt tjocklek på takisoleringen används. LÄS MER

 3. 3. Kan minskat lavbete och ett ändrat klimat ha nega-tiva konsekvenser för kalvningsresultat hos renar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Wärnsberg; [2018]
  Nyckelord :ren; caribou; Rangifer tarandus; dräktighet; kalvningsfrekvens; lav; vinterbete;

  Sammanfattning : Vinterdieten hos många renpopulationer består till största delen av lav. Främst på grund av det moderna skogsbruket har skogar inom renskötselområdet klassificerade som lavrika minskat med 71 % under de senaste 60 åren. LÄS MER

 4. 4. URLAKNING AV BETONG MED ELEKTRISK MIGRATION OCH FRYSNING UNDER TVÅNG

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Urlakning av betong med elektrisk migration och frysning under tvång Författare: Kristoffer Karlsson Handledare: Katja Fridh, Avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola, Lund Extern handledare: Per Mårtensson, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm Examinator: Lars Wadsö, Avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola Problembeskrivning: Den dagen då Slutförvaret För kortlivat Radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark försluts så kommer även pumparna att stängas av. Detta leder till att anläggningen kommer att stå under vatten och kommer efter lång tid att bli vattenfylld då grundvattennivån stiger. LÄS MER

 5. 5. Embryonal utveckling hos grodor med dygnsgrader som förklarande faktor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Pontus Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Rana temporaria; vanlig groda; dygnsgrader; embryonal utveckling; temperatur; bastemperatur;

  Sammanfattning : Dygnsgrader (ºD) används för att förklara den fysiologiska tiden som krävs för att uppnå olika livsstadier. Det används för fisk för att förklara den embryonala utvecklingen, växter för att uppnå t.ex. blomning och för insekter för att förklara kläckningsmönster. LÄS MER