Sökning: "Isolation"

Visar resultat 1 - 5 av 1440 uppsatser innehållade ordet Isolation.

 1. 1. Barns erfarenheter av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa : En litteraturstudie baserat på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Natalie Larsson; Eleni Vairaktaridou; [2023]
  Nyckelord :Barn till förälder med psykisk ohälsa; självbiografi; psykisk ohälsa; barnperspektiv; uppväxt;

  Sammanfattning : The purpose regarding this literature study is to illustrate children’s experiences of growing up with a parent suffering with mental illness. This literature study will investigate how these experiences are described based on eight autobiographies, where two of these are sequels, collected from the databases libris, libsearch Malmö University and google. LÄS MER

 2. 2. Social isolering, äldres upplevelse under covid-19 pandemin : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johansson Malin; Lundkvist Helena; [2023]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; elderly; sense of coherence; social isolation; Covid-19 pandemin; känsla av sammanhang; social isolering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livslängden i världen ökar kontinuerligt och även den äldre populationen. Covid-19 pandemin innebar stor påverkan på samhället och restriktioner, bland annat social isolering, infördes för att begränsa smittspridningen. Dessa restriktioner riktades främst mot riskgrupper vilket innebar begränsningar i deras livsstil. LÄS MER

 3. 3. En nystart i ett nytt land! Asylsökande och flyktingars upplevelser av vardagen och meningsfulla aktiviteter i väntan på beslut om uppehållstillstånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Wafaa Aloweed; Nour Almougrabi; [2023]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund av krig, förföljelser och kränkningar ökar flyktingströmmarna i världen. Antalet människor på flykt 2021 var 89,3 miljoner. Miljöförändringar som asylsökande och flyktingar upplever påverkar alla aspekter av deras dagliga liv och uppfattning om sig själva. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers upplevelser av ensamhet på äldreboende : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Bloom; Isabell Ekström; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Isolation; Loneliness; Retirement homes; Safety; Ensamhet; Isolering; trygghet; upplevelser; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det vanligaste symtomet sjuksköterskor möter på akutmottagningen är smärta och 60–80 procent av patienterna är underbehandlade i sin smärta. Sjuksköterskan har en ledande roll i smärtbehandling och när smärtbehandlingen brister får det konsekvenser både för patient och samhälle. LÄS MER

 5. 5. (Ensam)tid – En(samtid) : En tematisk närläsning av samtida ensamhet i Ottessa Moshfeghs Eileen (2015) och My Year of Rest and Relaxation (2018)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Simon Brodding; [2023]
  Nyckelord :Ottessa Moshfegh; loneliness; contemporary; isolation; depression;

  Sammanfattning : This essay examines the portrayal of present-day loneliness in the novels Eileen (2015) and My Year of Rest and Relaxation (2018) by contemporary author Ottessa Moshfegh. The main point of departure for this examination has been through a literary sociological standpoint which claims the inevitable effects of the current time and place through which a work is being produced in, therefore, enabling an examination of modern-day loneliness even though the stories take place in an imagined past. LÄS MER