Sökning: "It för sjuksköterskor"

Visar resultat 21 - 25 av 1301 uppsatser innehållade orden It för sjuksköterskor.

 1. 21. Sjuksköterskors upplevelser av att ge palliativ vård till patienter i särskilt boende och hospice : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Blom; Alice Koobs Hultberg; [2019]
  Nyckelord :Nursing home; nurses experience; hospice; palliative care; Hospice; palliativ vård; sjuksköterskors upplevelser; särskilt boende;

  Sammanfattning : Den palliativa vården är en helhetsvård där sjuksköterskor ska arbeta utifrån ett förhållningssätt baserat på de fyra hörnstenarna och de sex S:n. Det blir allt vanligare att vårdas den sista tiden i livet inom slutenvården utanför sjukhuset. LÄS MER

 2. 22. Self-care when suffering from gastroenteritis in Tanzania : Nurses perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linnea Gärderup; Ida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Gastroenteritis; Person-centered care; Preventative actions; Self-care; Egenvård; Förebyggande åtgärder; Gastroenterit; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : According to World Health Organization 1.5 million people die every year due to diarrhoeal diseases. Diarrhoeal diseases may be caused by a multitude of different reasons, though WHO highlights the fact that 58% of these, are caused by lack of clean water, sanitation and hygiene. LÄS MER

 3. 23. Arbetsrelaterade stressfaktorer hos sjuksköterskor– En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Isabella Ekman Källkvist; Hanna Rothman; [2019]
  Nyckelord :nurses; work environment; work-related stress factors; arbetsmiljö; arbetsrelaterade stressfaktorer; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund : Att arbeta som sjuksköterska ses idag som ett stressigt yrke där sjuksköterskor möter arbetsrelaterade stressfaktorer i det dagliga arbetet. Trots att arbetskraven har ökat ska sjuksköterskan kunna genomföra en god omvårdnad och ha kunskap inom flertal områden. LÄS MER

 4. 24. Kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Håkansson; Emma Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Infertility; Women; Infertilitet; Kvinnor; Ofrivillig barnlöshet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Ofrivillig barnlöshet har visats vara en faktor som kan ha en negativ inverkan på kvinnors psykiska hälsa och sociala liv. Eftersom sjuksköterskor kan komma att möta dessa kvinnor i vården, oavsett arbetsplats, är det viktigt att känna till hur upplevelsen av ofrivillig barnlöshet kan påverka dessa kvinnors liv. LÄS MER

 5. 25. Styrning eller störning : En kvalitativ studie inom den offentliga sektorn

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linus Eriksson; Emil Bertilsson; [2019]
  Nyckelord :Public sector; NPM; management control; professionalism; Offentlig sektor; NPM; styrning; professionalism;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att med hjälp av sjuksköterskor vid Landstingen i Värmland och Dalarna bidra till forskningen om hur sjuksköterskorna själva uppfattar att dagens NPM-influerade styrning inom vården påverkar deras förutsättningar att skapa värde. Frågeställningar • Vad är det som sjuksköterskorna själva uppfattar styr deras arbete? • Vilka områden upplever sjuksköterskorna påverkas av styrningen? • Vilka brister inom styrningen har sjuksköterskorna uppmärksammat och ser de några potentiella lösningar? • Hur anser sjuksköterskorna att förutsättningarna för värdeskapande påverkas av styrningen? Metod För att svara på studiens syfte har en kvalitativ ansats tagits. LÄS MER