Sökning: "Item Classification"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Item Classification.

 1. 1. Artikeloptimering avseende plockfrekvens : Fallstudie om fast och flytande artikelplacering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Berhane Zeru; Ahmed Hamdi; [2021]
  Nyckelord :ABC-Classification; Item placement; Picking Frequency; Logistics; Lean; Picking time.; ABC-klassificering; Artikelplacering; Plockfrekvens; Logistik; Lean; Plocktid.;

  Sammanfattning : Detta är en studie av artikelplaceringar på logistikföretaget som är placerade pålagerplatser som inte gynnar artiklarnas omsättning. Lagerplatser som är ogynnsamma avA-klassicerande artiklar har påverkat plockfrekvens negativt. LÄS MER

 2. 2. Logistiska effektivitetsmått och dess påverkan på lagerservicenivå : Utvärdering av dimensioneringsmetoder för att uppnå resultatsförbättring

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Alma Durlind; Louise Karlson; [2021]
  Nyckelord :Metrics; Service level; Criteria for classification; Stock dimensioning techniques; Effektivitetsmått; Lagerservicenivå; Artikelklassificering; Dimensioneringsmetoder;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för samband mellan effektivitetsmått och lagerservicenivå. För att uppnå syftet har studien dels undersöktklassificeringskriteriums användbarhet i lagerverksamhet, dels olika dimensioneringsmetoders påverkan på effektivitetsmått. LÄS MER

 3. 3. Streamlining the Ordering Process: A Case Study of Alfa Laval

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sebastian Åsberg; Gustav Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :Ordering Process; Item Classification; Inventory Management; Alfa Laval; JEEVES; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background One of Alfa Laval’s factories in Lund, LA, has noticed that up to 50% of all order proposals suggested by their ERP system JEEVES is considered to be irrelevant and are subsequently disregarded by the purchasers. Consequently, many purchasers disregard the parameters in JEEVES that control what proposals get suggested and instead order on “gut-feeling” and personal experience. LÄS MER

 4. 4. Arrenderättens förverkande - grunder för upphörande och skillnader beroende på hur arrendet klassificeras

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Malin Lilliehöök; [2020]
  Nyckelord :arrendator; klassificering; besittningsskydd; dispositiv; förverkande; generalklausul; jordägare; nyttjanderätt; upphörande; uppsägning; ringa betydelse; semidispositiv; självinträde; synnerlig vikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Leaseholds that ceases due to forfeiture rarely happens. In order to successfully claim the cease of leasehold due to forfeiture, the violation needs to be significant. Swedish Land and Cadastral Legislation (Land Code) contains the grounds of forfeiture and it also states that the matter needs to be more than minor importance. LÄS MER

 5. 5. (D)juridiken för alla? - En kritisk undersökning av den svenska djurskyddslagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Partoft; [2020]
  Nyckelord :djurrätt; djurplågeri; djurskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den svenska djurskyddslagstiftningen och huruvida den medför ett tillräckligt starkt juridiskt skydd för djuren samt om och i vilken omfattning djurens skyddsvärde får stå tillbaka för andra intressen. De centrala författningarna är djurskyddslagen och djurplågeribestämmelsen i 16 kap 13§ BrB. LÄS MER