Sökning: "Ivarsson Ellen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ivarsson Ellen.

 1. 1. Arkeologiska perspektiv på skogsbränder : en studie över svenska skogsmarker som brunnit mellan åren 1992–2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ivarsson Ellen; [2020]
  Nyckelord :Forest fire; ancient remains and cultural heritage; resurveying; damage surveying; damage assessment; Skogsbränder; forn- och kulturlämningar; nyinventering; skadeinventering; skadebedömning;

  Sammanfattning : The extent and effect of forest fires on ancient remains and cultural heritage in the boreal forest of Sweden is relatively unknown and scarcely researched. The aim of this study is to examine how a forest fire affects the archaeological record, partly in terms of damage degree and partly in what ways a fire can change the conditions for field surveying in a forest landscape. LÄS MER

 2. 2. Det är dags att dra sitt strå till stacken : Implementeringen av Agenda 2030 i banksektorns hållbara verksamhetsstyrning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ellen Ivarsson; Frida Brogren; [2020]
  Nyckelord :Agenda 2030; CSR; sustainability; sustainable operations management; banking sector; Agenda 2030; CSR; hållbarhet; hållbar verksamhetsstyrning; banksektorn;

  Sammanfattning : Agenda 2030 är en gemensam handlingsplan som tagits fram av Förenta Nationernas (FN) medlemsländer för att uppnå hållbar utveckling. Målsättningen är att de globala målen ska vara uppnådda till år 2030, men för att visionen ska bli verklighet krävs det att alla aktörer tar sitt hållbarhetsansvar. LÄS MER

 3. 3. "Vi försöker verkligen peppa dem med språket" : En intervjustudie som undersöker flerspråkiga barns språkutveckling i flerspråkiga förskolemiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nina Ivarsson; Ellen Sand; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; lärandemiljö; modersmålsutveckling; språkutveckling;

  Sammanfattning : Förskolor i Sverige får allt fler flerspråkiga barn i verksamheten. I förskolans läroplan står det att förskolans uppdrag är att stimulera barns språkutveckling, i såväl svenska som i modersmålen. LÄS MER