Sökning: "Ivona Dejancic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ivona Dejancic.

  1. 1. Föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn på NICU, under Covid-19

    Magister-uppsats,

    Författare :Ivona Dejancic; Maddeleine Ocampo; [2021-05-18]
    Nyckelord :Föräldrar; familjecentrerad vård; NICU Covid-19;

    Sammanfattning : Background: Neonatal care stands for medical care of newborns. Due to illness, premature birth or complication at birth, infants may need neonatal intensive care at the beginning of their life. LÄS MER