Sökning: "Jämförbarhet och IAS 36."

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Jämförbarhet och IAS 36..

 1. 1. Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 : En jämförande studie av dess efterlevnad i börsnoterade bolag på large cap-listan under åren 2005–2015

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Noor Al-Doori; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment Test; Compliance; Comparability and IAS 36.; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Efterlevnad; Jämförbarhet och IAS 36.;

  Sammanfattning : För mer än tio år sedan infördes IFRS 3/IAS 36 och det blev obligatoriskt för alla börsnoterade företag i Sverige att redovisa goodwill. Problemet är att IAS 36 är en komplicerad regel och studier visar en låg grad av efterlevnad. LÄS MER

 2. 2. Upplysningskrav gällande nedskrivning av goodwill : En komparativ studie av årsredovisningar av bolag i Kanada, Japan och Ryssland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sophie Romild; [2017]
  Nyckelord :IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; write-downs; Canada; Japan; Russia; annual reports; financial reports; IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; nedskrivning; nedskrivningstest; Kanada; Japan; Ryssland; årsredovisningar; finansiella rapporter;

  Sammanfattning : År 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag inom EU att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Dessa internationella redovisningsstandarder har som mål att skapa jämförbara, transparenta, relevanta, tillförlitliga och begripliga finansiella rapporter vilka behövs för att fatta ekonomiska beslut. LÄS MER

 3. 3. Finns det samband mellan redovisningstillsyn och nedskrivning av goodwill?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Herlitz; Maria Thorell; [2015-06-09]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; nedskrivningar; redovisningskvalitet; harmonisering; jämförbarhet; redovisningstillsyn; enforcement; earnings management;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har gjorts gällande att goodwill inte skrivs ner i erforderlig omfattning och att redovisningskvalitet därför inte föreligger. Vidare har det gjorts gällande att det finns nationella skillnader i redovisningskvalitet, att jämförbarhet inte föreligger trots att det finns enhetliga regler samt att revision och tillsyn är en förutsättning för harmonisering, redovisningskvalitet och jämförbarhet. LÄS MER

 4. 4. Upplysningskrav beträffande nedskrivningstest : En komparativ studie av IAS 36 p. 134 mellan företag i Kina, Storbritannien och Tyskland

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Kasper Mortensen; Fredrik Torwald; [2014]
  Nyckelord :IAS 36 p; 134; IFRS; Goodwillredovisning; Nedskrivningstest; IAS 36 p; 134; IFRS; Goodwillredovisning; Nedskrivningstest; Rättvisande bild; kinesiskt GAAP och Redovisningstraditioner; Rättvisande bild; kinesiskt GAAP och Redovisningstraditioner;

  Sammanfattning : Syftet med internationella regelverk för redovisning, som reglerar redovisningspraxis ochrevision över landsgränser, är att uppnå harmonisering av redovisningsförfaranden världen över.Jämförbarhet mellan olika länders redovisning och ökad transparens i finansiella rapporter är dekvalitativa egenskaper som eftersträvas i sammanhanget. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter i implementering av IFRS 3, IAS 38 och IAS 36 vid företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elena Kryzhanouskaya; Natalia Gneusheva; [2011]
  Nyckelord :Företagsförvärv; börsnoterade företag; immateriella tillgångar; nedskrivning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Företagsförvärv anses vara viktiga affärshändelser eftersom transaktioner oftast innebär omfattande förändringar, stora belopp och höga risker. Globalisering av marknaden ställer krav på ökad transparens och jämförbarhet bland internationella bolag. LÄS MER