Sökning: "Jämförbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet Jämförbarhet.

 1. 1. Större möjlighet till jämförbarhet inom företag än företag emellan : En kvalitativ studie med 59 unika observationer av svenska företags hållbarhetsrapporter, ur en miljöaspekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Abrahamsson; Klara Vikström; [2020]
  Nyckelord :Jämförbarhet; hållbarhet; hållbarhetsrapporter; riktlinjer; miljöindikator; GRI.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create understanding for how comparable sustainability reports are. The study has focused on the environmental aspect within the Swedish industry of clothing, footwear and wholesale. A content analysis has been executed, with a selection of 73 companies. LÄS MER

 2. 2. Tillgångsrecognition : vid återköpsavtal med garanterade restvärden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Rutgersson; Matilda Andersson; [2020]
  Nyckelord :sset recognition; repurchase agreement; residual value guarantee; symmetry; control; Tillgångsrecogition; återköpsavtal; garanterade restvärden; koherens; kontroll;

  Sammanfattning : Vi undersöker tillgångsrecognition vid återköpsavtal med garanterade restvärden, och hur köpare kan redovisa transaktionen för en materiell anläggningstillgång när avtalet innehåller en återköpsoption. Studien behandlar frågan om kontroll över tillgångar, konsekvenser av koherens respektive inkoherens för finansiella rapporters användbarhet, samt huruvida redovisningen reflekterar återköpsavtals ekonomiska substans. LÄS MER

 3. 3. IFRS 16 påverkan på jämförbarheten och företagsvärderingar på Stockholmsbörsen : En kvantitativ studie om en ny redovisningsprincip för leasing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Allert Norgren; Oskar Martinelle; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; leasing; operating leases; comparability; valuation and financial ratios; IFRS 16; leasing; operationell leasing; jämförbarhet; värdering och finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Redovisningen av leasing har länge kritiserats för att väsentliga tillgångar inte redovisats i balansräkningen. I januari 2019 implementerades IRFS 16 som en ny redovisningsstandard för leasing. LÄS MER

 4. 4. Har direktiv 2014/95/EU gett positiva effekter på kvalitén i svenska hållbarhetsrapporter? : En kvalitativ studie av direktiv 2014/95/EU:s effekt på kvalitetsdimensionerna väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Frida Almén; Jacklin Shahyadi; [2020]
  Nyckelord :Direktiv 2014 95 EU; hållbarhetsrapport; väsentlighet; relevans; tillförlitlighet; jämförbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur direktiv 2014/95/EU påverkat kvalitétsdimensionerna väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet i svenska hållbarhetsrapporter. Metod: Studien har utförts med hjälp av kvalitativ metod baserad på en hermeneutisk tradition med en deduktiv forskningsansats. LÄS MER

 5. 5. IFRS 16 påverkan på företagens finansiella rapporter : En kvantitativ studie om IFRS 16 påverkan på nordiska börsnoterade företag inom detaljhandeln, tjänstesektorn och byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tarik Abushiere; Idris Jound; [2020]
  Nyckelord :IAS 17; IFRS 16; leasing; operational leasing contracts; financial leasing contracts; IAS 17; IFRS 16; leasing; operationella leasingavtal; finansiella leasingavtal;

  Sammanfattning : Background and problem: IAS 17, the name of the previous standard of leasing, allowed firms to showcase their leasing as either operational or financial. This allowance led to the financial reports of firms not presenting the leasing requirements and therefore showing misleading financial ratios. LÄS MER