Sökning: "Jämförbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet Jämförbarhet.

 1. 1. Reglerad hållbarhetsredovisning - en narrativ analys. En fallstudie inom fastighets-branschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlie Sjöstrand; Josefine Maringer; [2019-03-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; jämförbarhet; tolkning; väsentlighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Många företag har sedan en tid frivilligt valt att redovisasin sociala och miljömässiga inverkan på samhället för att legitimera sig gentemot sinaintressenter. Från och med 2016 måste svenska företag av en viss storlek enligt lag upprättaen hållbarhetsrapport i samband årsredovisningen, till följd av EU-direktiv 2014/95. LÄS MER

 2. 2. Jämförbarhet i hållbarhetsrapporten och dess samband med företagens branschtillhörighet och styrelsens könsfördelning : En kvantitativ studie av företag på Stockholmsbörsen Large Cap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Pettersson; Jessica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Comparability; Sustainability reporting; Industry; Board diversity; Performance indicators; Level of completeness; Mandatory sustainability reporting; Global Reporting Initiative; Jämförbarhet; Hållbarhetsrapportering; Branschtillhörighet; Styrelsens könsfördelning; Resultatindikatorer; Utförlighetsnivå; Hållbarhetslagen; Global Reporting Initiative GRI ;

  Sammanfattning : Jämförbarhet i hållbarhetsrapporten är en nödvändighet för att informationen ska vara användbar för användarna. För att främja jämförbar information ska svenska företag följa hållbarhetslagen som bygger på EU-direktivet om hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 3. 3. Implementering av internationell redovisningsstandard i små företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joanna Malmquist; Josefina Svensson; [2019]
  Nyckelord :Implementering; internationell redovisningsstandard; små företag; IFRS; IFRSSE; SME;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0. LÄS MER

 4. 4. Transparens och jämförbarhet i IFRS 17 : En undersökning utifrån ett intressentperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Jarl; Jonas Karlsson; [2019]
  Nyckelord :IASB; transparency; comparability; revised; stakeholder theory; IFRS 17; comment letter; IASB; transparens; jämförbarhet; reviderad; intressentteorin; IFRS 17; kommentarsbrev;

  Sammanfattning : Efter cirka 20 års arbete kommer en ny redovisningsstandard för försäkringskontrakt, den 1januari 2022, att träda i kraft. Standarden namnges International Financial Reporting Standards17 (IFRS) och kommer ersätta den nuvarande interimstandarden IFRS 4. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar vid försäljning av funktionella produkter : En studie utifrån ett redovisningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Paavola; Sarah Paavola; [2019]
  Nyckelord :accounting; economist; functional products; contract; pricing; redovisning; ekonomer; funktionella produkter; kontrakt; prissättning;

  Sammanfattning : Försäljning av funktionella produkter inkluderar både varor och tjänster. Konceptet funktionella produkter innehåller många olika komponenter och säljs över långa kontrakt, vilket gör att dagens regelverk för redovisning inte ger tillräcklig vägledning. LÄS MER