Sökning: "Jämförelse Sverige EU"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden Jämförelse Sverige EU.

 1. 1. 3D för allmänheten : En kvalitativ studie om hur 3D-kartor påverkar användbarheten och förståelsen hos allmänheten i medborgardialoger inom samhällsbyggnadsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ron Zendeli; Olle Åkerman; [2022]
  Nyckelord :Usability; Process Virtualization Theory PVT ; citizen dialogue; building process; 3D; Användbarhet; Process Virtualization Theory PVT ; medborgardialog; samhällsbyggnadsprocessen; 3D;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen har beslutat om en strategi för IT-politiken, där målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Dessa möjligheter kommer öppna upp för en enklare vardag för privatpersoner och företag. LÄS MER

 2. 2. Avvägningen mellan nationell säkerhet och upphandlingsprinciperna - En undersökning av möjligheten att utesluta leverantörer i upphandling inom försörjningssektorerna, med hänsyn till nationell säkerhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sam Lincoln; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt en. EU law ; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Entities operation in sectors related to water, energy, transport and postal services and some forms of natural resource extraction need to go through a procurement-process when they need to procure services, wares, and construction contracts. In Swedish law this procurement-process is regulated by LUF. LÄS MER

 3. 3. Energirenovering i flerbostadshus : En jämförelse av; frånluftsvärmeåtervinning, spillvattenvärmeåtervinning och solhybrider med borrhål

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Zackarias Bolling; Mohammed Hadrous; [2022]
  Nyckelord :Energirenovering av flerbostadshus; energideklaration; primärenergital; spillvattenvärmeåtervinning; frånluftsvärmeåtervinning; solhybrider med borrhål.;

  Sammanfattning : Globalt utgör byggnader för mer än 40% av världens energianvändning. I EU är 35% av byggnaderna mer än 50 år gamla samtidigt som 75% av dem är energiineffektiva. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering inom bygg- och fastighetsbranschen. : En explorativ studie om redovisning av FN:s Globala mål.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Grundström; Maja Parsjö Tegnér; [2022]
  Nyckelord :FN:s Globala mål; Hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett aktuellt ämne och till följd av den ökade pressen från intressenter ochsamhället prioriterar många företag hållbarhet. Ett sätt som företag kommunicerar sitthållbarhetsarbete är via företagets hållbarhetsrapport och hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 5. 5. Nationell potentialbedömning av olika energieffektiviseringsåtgärders kostnadseffektivitet i flerbostadshus : En jämförelse av olika åtgärder och analys av olika styrmedels anpassning för minskad energianvändning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Josef Jansson; Elisabeth Enell; [2022]
  Nyckelord :waste water heat recovery; multi-family buildings; residential buildings; buildings; energy efficiency; measures; cost-effectiveness; policy instruments; IDA ICE; energy use; conservation supply curves; CSC; EU-taxonomy; Buildings in Sweden; spillvattenvärmeåtervinning; flerbostadshus; energieffektivisering; kostnadseffektivitet; styrmedel; energianvändning; koldioxidutsläpp; IDA ICE; bostäder; conservation supply curves; CSC; byggnader i Sverige;

  Sammanfattning : Energianvändningen idag är den största bidragande faktorn till de globala klimatförändringarna vilket ställer krav på mer hållbar och resurseffektiv energihantering. I Sverige står sektorn bostäder och service för ca 40 % av den slutgiltiga energianvändningen motsvarande 144 TWh. LÄS MER