Sökning: "Jämförelse skolsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Jämförelse skolsystem.

 1. 1. "Vi vänder ut och in på oss själva för att eleven ska komma till skolan" : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av arbetet med hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabelle Öhman; Lina Sandström Holst; [2019]
  Nyckelord :Problematisk frånvaro; skolfrånvaro; elevhälsan; systemteori; allians;

  Sammanfattning : I Sverige finns ett stort antal barn och unga som av olika anledningar inte i går skolan. Det är oroväckande både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Gynnas vissa skolformer i PISA-studierna? : En fallstudie som jämför Sveriges skolsystem med det bayerska (Tyskland) skolsystemet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Andreas M Krause; [2019]
  Nyckelord :Vergleich Schulsystem Schweden Chemie Bayern; PISA jämförelse kemi skolsystem Bayern Sverige;

  Sammanfattning : PISA (Program for International Student Assessment) är ett välkänt verktyg för utbildningsmonitorering. Dessa studier, som avser mäta hur väl den framväxande generationen är förberedd på kommande utmaningar, genomförs vart tredje år och publicerar en skolsystemrankning som får allt större uppmärksamhet. LÄS MER

 3. 3. Arbete med barn med inlärningssvårigheter – Jämförelse mellan två skolsystem Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :Neuropedagogik; Inkludering; Exkludering; Inlärnin;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att jämföra två olika pedagogiska skolsystem. Det ena systemet är Arrowsmith-programmet(exkludering) och finns i Kanada. Det bedrivs på Eaton Arrowsmith School. Det andra skolsystemetfinns i Island/Sverige(inkludering). LÄS MER

 4. 4. Biologiundervisning på gymnasiet: en jämförelse mellan Sverige och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elke Lüllau; [2014]
  Nyckelord :biologi; gymnasienivå; jämförelse; styrdokumnet; studenten; Abitur; Tyskland; Sverige;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om en jämförelse av Sveriges och Tysklands skolsystem på gymnasienivå. Syftet är, att utifrån ett lärarperspektiv analysera hur de två olika skolsystemen påverkar undervisning i ämnet biologi. LÄS MER

 5. 5. Leder friheten att välja skola till skolsegregering? En regional undersökning av kommunala och fristående grundskolor i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Henrik Fahlbeck; [2014]
  Nyckelord :skolsystem; neoliberalism; segregation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatser undersöker om de skolreformer som genomfördes i början av 1990 talet har haft någon påverkan på elevsammansättningarna i ett urval av kommunala och fristående grundskolor i Malmö. Utifrån neoliberala koncept som säger att friheten att välja skola, till skillnad från den statliga monopol skolan, kommer leda till en konkurrens situation skolorna emellan som leder till effektivitetsförbättringar, ökad jämlikhet, bättre resultat och möjligheten för elever som kommer från utsatta områden att bryta sig fri från instängdheten relaterat till deras boendeområden. LÄS MER