Sökning: "Jämlikhet"

Visar resultat 1 - 5 av 602 uppsatser innehållade ordet Jämlikhet.

 1. 1. Styrning inom svensk sjukvård. En jämförelse mellan privat- och offentlig regi - Vad får vi för pengarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Nilsson; Elias Zackrisson; [2021-09-09]
  Nyckelord :sjukvård; ekonomistyrning; offentligt finansierad sjukvård; incitament; privatfinansierad sjukvård; vinst i välfärden;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan sent 1800-tal har Sverige systematiskt utvecklats till att bli en framgångsrikvälfärdsstat som baseras på trygghet och jämlikhet bland svenska medborgare. Denskattefinansierade sjukvården har kommit att bli en självklarhet för medborgarna. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom diabetesvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Schagerlind; Magdalena Stosic; [2021-04-23]
  Nyckelord :Digitala vårdmöten; diabetesvård; diabetes mellitus; sjuksköterska; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a disease that involves repeated and long-term patient – caregiver relationships – where the diabetes nurse should provide continuity, support and guidance for patients with diabetes mellitus. Digital healthcare meetings aim to help people achieve good and equal health and welfare. LÄS MER

 3. 3. Hur framställs god matematikundervisning? : En jämförelse av aktuell förespråkad didaktik vid tre olika kurser för matematiklärare i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tove Langlet; [2021]
  Nyckelord :mathematics didactics; mathematics teaching; teacher education; school mathematics; high school mathematics; discourse analysis; matematikdidaktik; matematikundervisning; lärarutbildning; skolmatematik; gymnasiematematik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Skolmatematiken och matematikdidaktiken har under de senaste årtiondena genomgått en förändring från ett historiskt fokus på ren räkning och utantillkunskaper mot alltmer processorientering. Det pågår en aktiv debatt om hur framgångsrik dagens matematikundervisning egentligen är då de svenska elevernas resultat i internationella jämförelser så som PISA är inte lysande. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxnas kunskaper om familje- och nära relationer i samband med självkänsla och hälsotillstånd: en fenomenologisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ganna Davydova-Bila; [2021]
  Nyckelord :Vuxenblivande; familjerelationer; självkänsla; välmående; interpretativ fenomenologisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to achieve an increased understanding of young adults’ views regarding relationships in the family, self-esteem and psychological state. Semi-structured interviews were conducted with eight people who were in emerging adulthood and considered their relational experience as crucial for personal development. LÄS MER

 5. 5. Genus i förskolan - : Förskollärares uppfattningar om genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Bergsten; Josefine Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Genus; förskola; kön; normer; förskollärare;

  Sammanfattning : Förskolans utbildning ska vara likvärdig och därav ligger det till fördel att undersöka att alla barn får samma förutsättningar, oavsett könsidentitet. Från tidigare undersökningar har det visats att barn blir behandlad olika utifrån könstillhörighet trots att styrdokument (Skolverket, 2018) framhåller vikten av likvärdig utbildning, samt hur diskriminering ska aktivt motverkas. LÄS MER