Sökning: "Jämställd vård."

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Jämställd vård..

 1. 1. Stark, tuff och omänskligt oberörd : En kvalitativ litteraturstudie om upplevelser av våld i nära relationer hos utsatta män

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nathalie Sköld; Paulina Berg; [2019]
  Nyckelord :hjälpsökande; kvalitativ; könsroller; män; omvårdnad; partnervåld; upplevelser; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Nutida forskning visar på en liknande prevalens av VNR mellan kvinnor och män. Våld i nära relationer påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Utsatta män har ofta lägre förtroende för rättsväsendet, polis och sjukvård, samt hjälpen de erhåller klassas ofta som bristfällig. LÄS MER

 2. 2. Vårdkedjor för patienter med primärvårdsbehov ur ett vårdarperspektiv : En retrospektiv journalgranskning med fokus på patientsäkerhet och jämställd vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johan Holm; Ola Thuresson; [2019]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; bedömning; rätt vårdnivå; RETTS; ambulanssjukvård; primärvårdsbehov; genus;

  Sammanfattning : För att på bästa sätt utnyttja sjukvårdens resurser bör vård ges på den vårdnivå som är mest ändamålsenlig utifrån patientens behov. Ambulanssjukvården i Sverige har hög kompetens med specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som kan utföra avancerade bedömningar för att patienten skall kunna erhålla vård på rätt vårdnivå. LÄS MER

 3. 3. Lika vård på lika villkor : en litteraturöversikt om hur jämställd vård bedrivs inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Askegård; Isabelle Lindblom Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; Könstillhörighet; Patient; Sjuksköterska; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets syn på det biologiska och sociala könet påverkar individens förväntningar och villkor och kan innebära både psykiska och fysiska konsekvenser. Länge har mannens anatomi och biologi fungerat som norm för medicinsk forskning vilket har påverkat vetenskapen och hur den ser ut än idag. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor och mäns smärtskattning och smärtbehandling efter dagkirurgi ur ett jämställdhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Rang; Lina Jo Linder; [2018]
  Nyckelord :Postoperativ smärta; Smärtbehandling; Dagkirurgi; Könsskillnader; Jämställd vård.;

  Sammanfattning : Background: Acute postoperative pain goes undertreated to a large extent. Previous studies have shown that women experience more postoperative pain than men, although it’s unclear whether women receive the equivalent amount of pain relief to that of men. Multimodal pain management is recommended to optimize postoperative pain relief. LÄS MER

 5. 5. Dammtussar, diskberg och amning - Finns det något samband mellan jämställt föräldraskap och amningslängd?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Nilsson; Katja Fagerström; [2018]
  Nyckelord :Jämställt föräldraskap; Amning; Partnerns roll; Amningsfrämjande faktorer; Föräldraledighet; Obetalt hemarbete; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Jämställt föräldraskap och amning har fördelar för barnet, familjen och samhället. Det finns en risk att det ena området prioriteras på bekostnad av det andra eftersom de ibland uppfattas ha ett motstridigt förhållande. Syfte: Att undersöka om jämställdhet i föräldraskapet har något samband med amningslängd. LÄS MER