Sökning: "Jämställdhetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade ordet Jämställdhetsarbete.

 1. 1. Vad berättas om arbete med jämställdhet inom det utbildningspedagogiska fältet för yngre barn? En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Strand; [2020-07-03]
  Nyckelord :pedagogisk verksamhet för yngre barn; Förskola; jämställdhetsarbete; jämställdhet; genus; pedagogik; normkritisk pedagogik; kön; identitet;

  Sammanfattning : Within pedagogical education for young children both nationally and internationally, work isconducted on issues of equality, equity and gender identity. In terms of activities around the world, Swedish preschool are in many ways unique when it comes to equality work. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om förskollärares genusmedvetna förhållningssätt till fri lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jennie Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; förskollärare; genus; genusperspektiv; jämställdhet; styrning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att identifiera hur förskollärare förhåller sig till fri lek i förskola, vilket analyseras utifrån ett genusperspektiv. Vidare undersöks vad det kan finnas för möjligheter och svårigheter för förskollärare att förhålla sig genusmedvetet till fri lek. LÄS MER

 3. 3. Oberoende av könstillhörighet : En kvalitativ studie om manliga förskollärares bidrag till barns konstruktion av genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Bodlander; Åsa Lind; [2020]
  Nyckelord :Genus; Jämställdhetsarbete; Kön; Manliga förskollärare; Normer;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att studera hur manliga förskollärare bidrar till barns konstruktion av genus med ett särskilt fokus på barns lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Studien är av kvalitativ karaktär med utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska perspektivet. LÄS MER

 4. 4. En studie om IT-företags jämställdhetsarbete och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Westling Andersson; Emma Norin; [2020]
  Nyckelord :kön; IT; förändringsarbete; jämställdhet; organisationsförändring; jämställdhetsarbete;

  Sammanfattning : IT är en av de branscher på den svenska arbetsmarknaden där det fortfarande finns en ojämn könsfördelning. Studien önskar därför kartlägga hur jämställdhetsarbete ser ut på IT-företag. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet i förskolepraktiken- Något självklart och enkelt? : En kvalitativ studie av Förskollärares uppfattningar om deras arbete med jämställdhetsuppdrag i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Guldhag; Orialli Benvenuto; [2020]
  Nyckelord :förskolan; förskollärare; förskollärares förståelse; hermeneutik; individ; individualitet; jämställdhet; könsneutral;

  Sammanfattning : Jämställdhetsarbetet i förskolan behöver vidareutvecklas för att motverka könsstereotypa könsmönster. Förskollärarnas medvetenhet sätts i fokus och anses väsentligt för att denna utveckling ska kunna ske. Förskollärares egna uttalanden gällande deras eget arbete med jämställdhet i förskolan, behandlas i denna studie. LÄS MER