Sökning: "Jämtland"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade ordet Jämtland.

 1. 1. Dä glöm fell int jamskan? : en sociolingvistisk studie av jamska och dess fortlevnad i 2010-talets Jämtland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anton Strandgren; [2019]
  Nyckelord :jamska; dialekt; identitet; dialektutjämning; attityder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Länsstyrelsens bevakning av allmänna intressen inom fastighetsbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Leijon; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; Lantmäteriförrättning; Överklagande; Strandskydd;

  Sammanfattning : Enligt Fastighetsbildningslagen 15 kap 8 § så ska länsstyrelsen bevaka allmänt intresse i lantmäteriförrättningar utanför detaljplanerat område. Detta sker genom att man granskar samtliga genomförda förrättningsakter från Lantmäteriet och överklagar om man anser att allmänt intresse inte i tillräcklig grad tillgodosetts. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av stormaktens sista krig : Inre förhållanden i den svenska militärstatens Jämtland under stora nordiska kriget

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Markus Sundberg; [2019]
  Nyckelord :early-modern; great northern war; Sweden; Jämtland; taxes; abandoned farms; crop failures; everyday forms of resistance; agrarian lower classes.;

  Sammanfattning : This paper is focused on the consequences of the drawn-out conflict, known as ”the great northern war”, which lasted from the start of the 18th century up to 1721. More precisely the focus is at the economic situation facing the agrarian lower classes during these years, as well the nature in which their discontent presented itself. LÄS MER

 4. 4. ”Man åker ju inte bara ut i skogen för att ställa upp ett tält, utan också för att sitta vid en eld och mysa och känna ett lugn” : En kvalitativ studie om undervisning och bedömning i friluftsliv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gabriella Nordvall; Catharina Buhrman Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Outdoor education; assessement; Friluftsliv; bedömning; läroplan; kursplan; gymnasiet; betyg; undervisning;

  Sammanfattning : Aim The aim with this study is to investigate how teachers in physical education are teaching and working with assessment in outdoor education. Further on, we also want to see how the geographical location of each school might be a factor to consider when it comes to the conditions for managing outdoor education. LÄS MER

 5. 5. Produktivitet vid stubbskörd : inverkan av stubbstorlek och avstånd

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :David Eriksson; Erik Lindgren; [2018]
  Nyckelord :produktivitet; tidsstudie; stubbrytning; biobränslen; gran;

  Sammanfattning : Sverige står inför en stor klimatomställning och kraven på allt effektivare och miljövänligare energikällor ökar. Biobränslen anses vara en viktig del i denna omställning och stubbved är ett av de primära biobränslena som har stor potential att öka. LÄS MER