Sökning: "Jörgen Malmberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jörgen Malmberg.

  1. 1. Främjande eller åtgärdande? : en studie av kommunala dokument gällande elevers skolnärvaro.

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Marie Engkvist; Jörgen Malmberg Sigfridsson; [2018]
    Nyckelord :Delaktighet; frånvaro; främjande; närvaro; relation; åtgärdande;

    Sammanfattning : I föreliggande arbete har 26 skånska kommuners policys kring skolnärvaro studerats och analyserats genom dokumentanalys. Syftet med studien har varit att undersöka skånska kommuners policydokument och handlingsplaner angående elevers skolfrånvaro för att se hur dessa refererar till forskning, styrdokument samt teorierna KASAM och relationellt perspektiv. LÄS MER