Sökning: "Jörgen Wallin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jörgen Wallin.

  1. 1. En platsanalys av fysisk miljö och verksamheter i Utvandrarnas Hus, Växjö

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

    Författare :Åsa Sunefors Wallin; [2016]
    Nyckelord :Utvandrarnas Hus; Svenska Emigrantinstitutet; Kulturparken Småland AB; Bent Jörgen Jörgensen; byggnadsbeskrivning; platsanalys; plananalys; kulturhus; praktisk arkitektur; omgestaltning; utformning; arkiv; utställning; museum; ombyggnation; idéskisser; tillgänglighet;

    Sammanfattning : År 1966 påbörjades bygget av Utvandrarnas Hus. Avsett att rymma Svenska Emigrantinstitutets arkiv, bibliotek och utställningar. Ursprungligen utformades byggnaden av arkitekten Bent Jörgen Jörgensen. Huset har byggts om och byggts till i flera omgångar för att anpassas till rådande omständigheter. LÄS MER