Sökning: "JORGE MIRÓ"

Hittade 1 uppsats innehållade orden JORGE MIRÓ.

  1. 1. Studie av synaptologinoch genuttryck i en modell för gnagareefter en lätt traumatisk hjärnskada

    Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

    Författare :JORGE MIRÓ; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Diffusa axonala skador drabbar relativt m°anga personer varje °ar. Dessa skador kan uppst°a vid kollisionsolyckor i idrottsrelaterade aktiviter, vid fall eller som en bieffekt av pisksn¨artsskador. LÄS MER