Sökning: "Jack Dahlby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jack Dahlby.

  1. 1. Läroplanens dramatiska kurva : En dramapedagogisk läsning av Lgr 11

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Jack Dahlby; [2016]
    Nyckelord :educational drama; curricula; dramapedagogik; drama; läroplan;

    Sammanfattning : This study investigates what value educational drama is given in the current national curricula for the compulsory school in Sweden, Lgr 11 and how that relates to a similar study of the four previous curricula. The background to the study presents Mia Marie F. LÄS MER