Sökning: "Jack Lundin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jack Lundin.

  1. 1. Vem är arenachefen? : En studie om arenachefer i Sverige, hur de rekryteras samt vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden de har.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Erik Lundin; Michael Henriksson; Jack Andersson; [2012]
    Nyckelord :Arena manager; recruitment process; job tasks; Arenachef; rekryteringsprocess; arbetsuppgifter;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att få en ökad förståelse för hur arenachefer i Sverige rekryteras, vi tar även upp hur rekryteringsprocessen såg ut för respondenterna som deltog i denna studie. Vi kommer även att belysa vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden de arenacheferna vi har intervjuat har. LÄS MER