Sökning: "Jack Norrena"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jack Norrena.

  1. 1. Revisorn och hållbarhetsrapportering : En kvalitativ studie om kompetens och legitimitet

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Arvid Häller; Jack Norrena; [2021]
    Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; Revisor; Kompetens; Legitimitet;

    Sammanfattning : Hållbarhet är ett växande ämne som diskuteras i allt större utsträckning än tidigare. Större företag i Sverige har genom lagkrav tvingats upprätta en hållbarhetsrapport som syftar till att kommunicera hur företagen arbetar med hållbarhet. LÄS MER